Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố kết quả giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ.