Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.