Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

Ngày 12/07/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2021.