Công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu trong năm 2020, tình hình tài chính năm 2020, tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2020.