Công bố thông tin nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.