Công bố thông tin Quyết định tăng vốn và sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG

       Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn và sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây