Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây