Công bố thông tin thay thế Báo cáo thường niên năm 2019.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin thay thế Báo cáo thường niên năm 2019.