Công bố thông tin Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch và các tài liệu khác.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch và các tài liệu khác.

 

Chi tiết hồ sơ phát hành cho cổ đông hiện hữu vui lòng xem tại đây