Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây