Công bố thông tin ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.