Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Ban Kiểm toán nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Ban Kiểm toán nội bộ.