Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết vui lòng xem tại đây