Công bố thông tin về việc chuyển cổ phiếu ASG đang niêm yết tại HOSE sang giao dịch tạm thời tại HNX

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển cổ phiếu ASG đang niêm yết tại HOSE sang giao dịch tạm thời tại HNX.