Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán số 280618/HĐTC.FIS1 ngày 28/6/2018 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các năm tài chính 2018, 2019 và 2020 của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem tại đây