Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.