Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây