Công bố thông tin về việc nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
Cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Long Thành
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu tương đương 4,35%.
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã nhận chuyển nhượng: 1.703.870 cổ phiếu tương đương 4,94%.
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.203.870 cổ phiếu tương đương 9,29%.
– Thời gian thực hiện giao dịch: 10/07/2018

Chi tiết vui lòng xem tại đây