Công bố thông tin V/v nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Cổ đông: Công ty Cổ phần Giao nhận và Kho vận quốc tế
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.174.000 cổ phiếu tương đương 9,2%.
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã nhận chuyển nhượng: 1.700.000 cổ phiếu tương đương 4,93%.
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.874.000 cổ phiếu tương đương 14,13%.
– Thời gian thực hiện giao dịch: 10/07/2018

Chi tiết vui lòng xem tại đây