Công bố thông tin về việc phân phối cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phân phối cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây