Công bố thông tin về việc phê duyệt chủ trương vay vốn từ Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương vay vốn từ Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây