Công bố thông tin về việc phê duyệt ký hợp đồng với Công ty CP Giao nhận A Plus

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của CTHĐQT về việc phê duyệt ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Giao nhận A Plus.