Công bố thông tin về việc quyết định lưu ký và niêm yết cổ phiếu

      Triển khai Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 05/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 21/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-HĐQT/ASG về việc thông qua nội dung lưu ký và niêm yết cổ phiếu Công ty. Cụ thể:

– Thông qua việc lưu ký toàn bộ 34.500.000 cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và chọn mã ASG là mã chứng khoán để thực hiện lưu ký và giao dịch cổ phiếu.
– Thông qua việc niêm yết toàn bộ 34.500.000 cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
– Thông qua các nội dung ủy quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu.

 

      Thời điểm lưu ký và niêm yết cổ phiếu được Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.