Công bố thông tin về việc thực hiện chuyển đổi đợt 1 trái phiếu chuyển đổi ASG_BOND_2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin về việc thực hiện chuyển đổi đợt 1 trái phiếu chuyển đổi ASG_BOND_2018 thành cổ phiếu và thanh toán lãi trái phiếu; Đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại đây