Công bố thông tin về việc thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu chuyển đổi ASG_BOND_2018.

      Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu chuyển đổi ASG_BOND_2018 thành cổ phiếu và thanh toán lãi trái phiếu; Đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

      Chi tiết vui lòng xem tại đây