Đính chính thông tin về Quyết định số 03/2024/QĐ-HĐQT/ASG và Thông báo số 04/2024/ASG

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Đính chính thông tin tại Quyết định số 03/2024/QĐ-HĐQT/ASG ngày 11/01/2024 và Thông báo số 04/2024/ASG ngày 11/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.