Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng, hợp nhất Quý 1 năm 2021 và Quý 1 năm 2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng, hợp nhất Quý 1 năm 2021 và Quý 1 năm 2020.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây