Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên 2021 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình về Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2020.