Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2020 và Quý 2 năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2020.