Kết quả giao dịch cổ phiếu ASG của người nội bộ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Kết quả giao dịch cổ phiếu ASG của người nội bộ.