Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.