Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.