Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên.