Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
– Chi nhánh Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Bắc Ninh.