Quyết định phê duyệt việc ký hợp đồng với công ty con

Công bố thông tin Quyết định phê duyệt việc ký hợp đồng với công ty con.