Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của HNX

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu ASG của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 13/08/2021.