Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết chứng khoán

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết chứng khoán