Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ASG niêm yết bổ sung

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ASG niêm yết bổ sung của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 27/08/2021.