Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.