Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.