Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ASG trở lại sàn HoSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ASG trở lại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).