Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

  • Chi tiết vui lòng xem tại đây