Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu ASG trở lại HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu ASG trở lại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.