Thông báo về việc nhận/đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thực hiện lưu ký cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG thông báo về việc nhận/đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thực hiện lưu ký cổ phiếu.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây