Quyết định phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ ASG