Công bố QĐ của HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng ban Quản trị