Báo cáo về việc giải trình về Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2021