Tập đoàn ASG bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Tập đoàn ASG bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Ngày 03/8/2020, tại Trụ sở, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG đã công bố các quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) liên quan đến nhân sự cấp cao của Tập đoàn, cụ thể:

 

HĐQT thông qua thư từ nhiệm và thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/8/2020; quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối với Ông Trương Minh Hoàng kể từ ngày 01/8/2020.

 

Tại buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm, Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị khẳng định việc thay đổi nhân sự cấp cao trước hết đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng, tách bạch vai trò quản trị và vai trò điều hành; đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực trong đó có nhân sự cấp cao tập trung và hiệu quả. Sự thay đổi này là cần thiết để phù hợp với các quy định, thông lệ quản trị công ty đại chúng, niêm yết trong bối cảnh Tập đoàn ASG đã được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Tập đoàn với 3 lĩnh vực kinh doanh chính: logistics, dịch vụ hàng không sân bay và hạ tầng, phát triển khu công nghiệp.

 

Phát biểu trên cương vị mới, Ông Trương Minh Hoàng gửi lời cảm ơn tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tin tưởng,  giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Đồng thời, Ông Trương Minh Hoàng bày tỏ niềm tin vào sự phát triển, chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô và hiệu quả của Tập đoàn, đạt được những mục tiêu lớn, xây dựng hệ thống ASG ngày càng vững mạnh.