Tập đoàn ASG đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 3,7 lần năm ngoái

Tập đoàn ASG đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 3,7 lần năm ngoái

Công ty CP Tập đoàn ASG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 130 tỷ đồng, gấp 3,7 lần, lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 756 tỷ đồng lên gần 879 tỷ đồng.
Thông tin từ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 vừa được công bố, Công ty CP Tập đoàn ASG (ASG/HoSE) đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1.815 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2021; lợi nhuận sau thuế gần 130 tỷ đồng, gấp 3,7 lần.

Công ty cũng đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 756 tỷ đồng lên gần 879 tỷ đồng (tăng hơn 16%) trong năm 2022. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 dự kiến là 15%.

Đối với kế hoạch đầu tư và hoạt động tài chính năm 2022, ASG dự kiến tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trước đó; thực hiện phát hành gói trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng để huy động vốn phục vụ kế hoạch đầu tư trung và dài hạn.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp chuyên về các dịch vụ phục vụ cho ngành hàng không này dự kiến không chia cổ tức năm 2021 mà chỉ trích 737 triệu đồng (tương đương tỷ lệ 1%) từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đưa vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo ASG cũng có tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngoài ra, ASG cũng sẽ trình ĐHĐCĐ các tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và điều lệ công ty.

Nguồn tin:

  • Doanh nghiệp hội nhập: https://doanhnghiephoinhap.vn/tap-doan-asg-dat-muc-tieu-loi-nhuan-gap-3-7-lan-nam-ngoai.html