Tập đoàn ASG tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Tập đoàn ASG tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 26/04/2021, tại Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (ASG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

 

Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho hơn 44,5 triệu cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 70,62%) của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

 

Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu

 

Mặc dù trước tác động nặng nề của Đại dịch Covid 19, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 vẫn đạt kết quả tích cực, doanh thu hợp nhất đạt gần 716 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 20%. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã hoàn thành các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt, trong đó, có các nội dung lớn về: chuyển đổi trái phiếu ASD_BOND_2018; chi trả cổ tức năm 2019; tăng vốn điều lệ Công ty lên hơn 630,4 tỷ đồng; phát hành 3.000.000 trái phiếu doanh nghiệp; và đặc biệt, đã đưa cổ phiếu ASG chính thức niêm yết, giao dịch tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HOSE) kể từ tháng 9/2020, tạo sự minh bạch trong quản trị và mở rộng nguồn huy động vốn cho Công ty.

 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá bối cảnh thế giới và trong nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ASG không ngừng nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, với kế hoạch tăng trưởng: tổng doanh thu hợp nhất 882,8 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cấu trúc nhằm xây dựng bộ máy và cơ chế quản trị hiệu quả; hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và các quy trình, quy chế quản trị, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định, thông lệ tốt về quản trị doanh nghiệp đại chúng niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro và không ngừng gia tăng chất lượng hiệu suất lao động toàn Tập đoàn, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

 

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động (ESOP) với tổng giá trị là hơn 133,6 tỷ đồng (tương đương hơn 13,36 triệu cổ phần), nâng vốn điều lệ Công ty lên 764,1 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm cùng các nguồn huy động vốn khác, đảm bảo năng lực tài chính vững mạnh, an toàn của Tập đoàn và đảm bảo năng lực đầu tư đối với các Dự án do Tập đoàn đầu tư, cũng như hỗ trợ các Dự án được đầu tư bởi các Công ty thành viên, đặc biệt là Dự án lớn “Đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp CN2, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn” do Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI) thực hiện.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Nguyễn Quang Đạt thay thế bà Hoàng Thị Thành.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn ASG đã kết thúc tốt đẹp với 100% các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua.

 

Đại hội biểu quyết

 

Ông Dương Đức Tính, Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quang Đạt,
được bẩu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

 

Ban lãnh đạo Tập đoàn: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc